/Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden2019-02-12T15:35:00+00:00

 Algemene voorwaarden Diëtheek

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Diëtist: Degene die voedings- en dieetadvisering geeft. Heeft een diploma van een HBO opleiding “Voeding en Diëtetiek” en is Kwaliteit Geregistreerd.
Cliënt: Degene die voor voedingsadvies komt met of zonder verwijzing of een product afneemt.
Arts, verwijzer: Arts, huisarts of tandarts die de cliënt naar de diëtist heeft verwezen.
Verwijzing: Formulier waarmee een verwijzer een cliënt voor een bepaalde behandeling naar de diëtist stuurt.
Behandeling: Het analyseren van de knelpunten en het adviseren en begeleiden van cliënten met betrekking tot de verwijzing.
Directe zorg: Contacttijd tussen cliënt en diëtist.
Individueel dieetvoorschrift:
Tijd die besteed wordt aan cliëntenzorg. Te denken valt hierbij aan analyse van diëtetische gegevens en het opstellen van persoonlijk dieetadvies.
Behandeluren: Tijd in uren van zowel de directe tijd als het individueel dieetvoorschift.

Artikel 2 – Algemeen
De diëtist benadert de consument zonder aanzien van de persoon.
De diëtist gaat uit van de voedingsgewoonten van de cliënt en respecteert de levensopvattingen van de cliënt.
De diëtist is persoonlijk verantwoordelijk voor de uitoefening van haar beroep.
De diëtist kan verantwoording van haar handelen afleggen.
De diëtist houdt kennis en vaardigheden nodig voor de uitoefening van het beroep op peil. De diëtist is kwaliteit geregistreerd.
De diëtist verricht geen handelingen die in strijd zijn met de (beroeps)ethiek.

Artikel 3 – Vergoeding, Betaling
1. Iedere cliënt heeft volgens de basisverzekering recht op drie behandeluren per jaar. Mogelijk zijn er afspraken met zorggroepen betreffende de vergoeding. Dit is afhankelijk van indicatie en multidisciplinaire contractafspraken. Deze uren omvatten directe cliëntenzorg en het opstellen van individuele dieetvoorschriften. Indien de cliënt eerder in het jaar al behandeld is door een diëtist worden alleen die uren door de verzekeraar vergoed die nog niet gebruikt zijn. De overige tijd wordt in rekening gebracht bij de aanvullende verzekering of bij de cliënt.
2. Verschillende zorgverzekeraars hebben een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling door de diëtist in het aanvullende pakket opgenomen. De cliënt dient hiervoor zijn polisvoorwaarden te raadplegen of contact op te nemen met de zorgverzekeraar.
3. De cliënt kan alleen voor vergoeding in aanmerking komen indien hij/zij een verwijzing heeft van een arts én indien de behandeluren conform de basisverzekering nog niet eerder in het jaar gebruikt zijn. Zonder verwijzing is mogelijk volgens protocol: directe toegankelijkheid.
4. Indien een cliënt geen recht heeft op vergoeding via de zorgverzekeraar zijn de kosten voor behandeling voor eigen rekening.
5. De cliënt dient de afspraak minimaal 24 uur van te voren, telefonisch (antwoordapparaat) of per e-mail af te zeggen. Bij niet tijdige afzegging of het vergeten van de afspraak wordt het consult in rekening gebracht.
6. Tijdens het eerste consult dient de cliënt, de eventuele verwijzing en de verzekeringsgegevens mee te nemen.
7. Consulten met verwijzing worden direct aan de zorgverzekeraar of zorggroep gedeclareerd.
8. Cliënten die aanvullende vergoeding krijgen moeten de rekening zelf betalen en bij de verzekeraar declareren. Bij een aantal verzekeraars zal Diëtheek de kosten direct declareren bij de zorgverzekeraar en de zorgverzekeraar zal dat met de cliënt verrekenen.
9. Alle rekeningen die niet rechtstreeks via de verzekeraar of zorggroep lopen zullen direct aan de cliënt gefactureerd worden.
10. Op www.diëtheek.nl staat informatie over vergoedingen van de consulten.
11. De verwijzing is een jaar geldig. Daarna dient de diëtist een verlenging aan te vragen d.m.v. het schrijven van een tussenrapportage aan de verwijzer.
12. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling door de cliënt te geschieden binnen veertien dagen na de datum van de declaratie.
13. Indien het bedrag van de declaratie op de dag dat het opeisbaar is geworden niet of niet volledig is betaald, is de cliënt in verzuim door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist.
14. In het geval genoemd onder 3.13. is Diëtheek bevoegd de behandeling op te schorten dan wel te staken.
15. Verder is de cliënt gehouden ons te vergoeden de wettelijke rente vanaf de dag dat de vordering opeisbaar is geworden tot de dag van de algehele betaling, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen.
16. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de cliënt zullen de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk integraal opeisbaar zijn.

Artikel 4 – Auteursrechten
Tenzij anders is vermeld zijn de door Diëtheek verstrekte stukken zoals tabellen, achtergrondinformatie, opmaak en teksten het exclusieve eigendom van Diëtheek en het is niet toegestaan ze geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te distribueren zonder dat hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door Diëtheek Wie misbruik maakt van de beschreven gegevens is schadeplichtig jegens Diëtheek en vrijwaart Diëtheek voor aanspraken van derden.

Artikel 5 – Geheimhouding
De diëtist heeft geheimhoudingsplicht.
De diëtist verstrekt alleen na overleg met de cliënt informatie aan personen die niet direct betrokken zijn bij de dieetbehandeling.

Artikel 6 – Paramedische werkzaamheden – Algemeen
De diëtist geeft elke cliënt de meest adequate behandeling.
De diëtist stelt de belangen van de cliënt op de eerste plaats.
De diëtist staakt de behandeling, indien de cliënt dat vraagt.
De diëtist onderneemt actie wanneer hij de cliënt schade heeft berokkend.
De diëtist onthoudt zich van ongewenste intimiteiten met de cliënt.
De diëtist draagt zorg voor de continuïteit van de behandeling.
De diëtist geeft inzage in het dossier als de cliënt haar daarom vraagt.

Artikel 7 – Paramedische werkzaamheden – in relatie tot andere hulpverleners
Op het moment van de deponering van deze algemene voorwaarden verricht de diëtist paramedische werkzaamheden alleen op verwijzing van een arts, zoals wettelijk is vastgelegd. De diëtist informeert de verwijzer over de behandeling.
De directe toegankelijkheid is wettelijk van kracht dus de cliënt kan zonder verwijzing naar de diëtist van Diëtheek.

Artikel 8 – Paramedische werkzaamheden – dossiervorming
De diëtist legt in het belang van een goede behandeling een dossier aan.
De diëtist verzamelt en registreert slechts die gegevens die voor de behandeling noodzakelijk zijn.
De diëtist zendt, bij overdracht, alle geregistreerde informatie van de cliënt mee.
De diëtist ziet erop toe dat het dossier zodanig wordt bewaard dat het niet toegankelijk is voor onbevoegden.
De diëtist bewaart na beëindigen van de behandeling het dossier niet langer dan noodzakelijk is.

Artikel 9 – Paramedische werkzaamheden – cliënt
De diëtist stimuleert en respecteert de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.
De diëtist eerbiedigt de vrije hulpverlenerkeuze van de cliënt.
De diëtist informeert de cliënt op begrijpelijke wijze.
De diëtist gaat pas tot behandeling over wanneer de toestemming van de cliënt is verkregen.
De diëtist verricht zijn werk op basis van een vertrouwensrelatie.

Artikel 10 – Modelregeling diëtist – cliënt
1. Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen de cliënt en de diëtist. Daarvoor moet men elkaar als gelijken behandelen en moet men duidelijke afspraken maken.
2. Zowel de cliënt als de diëtist zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven.
3. De diëtist heeft de plicht de cliënt duidelijk informatie te geven over het voorgestelde dieet of voedingsadvies. De diëtist informeert bij aanvang van en tijdens de behandeling. De cliënt heeft de taak om informatie die van belang is, te verstrekken aan de diëtist. Alleen dan kan de diëtist een goede behandeling bieden.
4. De diëtist respecteert bij het adviseren en behandelen de persoonlijke omstandigheden en wensen van de cliënt.
5. De cliënt mag van de diëtist een deskundige behandeling verwachten. Indien nodig overlegt de diëtist met collegae en wint informatie in bij andere hulpverleners die rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn, zoals de behandelend arts.
6. De privacy van de cliënt zal worden gerespecteerd. Alles wat met de diëtist wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met de nadrukkelijke toestemming van de cliënt wordt aan partner, familie of vrienden informatie doorgegeven. De cliënt dient het privéleven van de diëtist te respecteren.
7. De diëtist houdt een dossier bij met de gegevens over de behandeling. De cliënt heeft recht op inzage in het dossier. Op verzoek krijgt de cliënt tegen een geringe vergoeding een kopie van zijn/haar dossier.
8. Bij aanvang van en tijdens de behandeling is de cliënt vrij in het kiezen van een diëtist.
9. Wanneer de cliënt een klacht heeft, moet hij/zij proberen dit eerst te bespreken met de diëtist. Komt men er samen niet uit, dan kan de cliënt zich wenden tot de directie van Diëtheek gevestigd aan de Pelmolenlaan 17 B, 3447 GW te Woerden.

Artikel 11 – Consultancy en overige werkzaamheden
1. Declaratie
a. De hoogte van de declaratie wordt bepaald overeenkomstig het uurtarief vermenigvuldigt met het aantal aan de opdracht bestede uren, vermeerderd met de omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd. Genoemde geldt eveneens voor reisuren. Daarnaast worden de externe kosten alsmede de overige bijkomende kosten doorberekend. (Offerte wordt gemaakt!)
b. De declaratie vindt periodiek plaats in door ons te bepalen termijnen.
2. Betaling
a. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling door de opdrachtgever te geschieden binnen veertien dagen na de datum van de declaratie.
b. Indien het bedrag van de declaratie op de dag dat het opeisbaar is geworden niet of niet volledig is betaald, is de opdrachtgever in verzuim door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist.
c. In het geval genoemd onder 11.2.b. zijn wij bevoegd de werkzaamheden op te schorten dan wel te staken.
d. Verder is de opdrachtgever gehouden ons te vergoeden de wettelijke rente vanaf de dag dat de vordering opeisbaar is geworden tot de dag van de algehele betaling, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen.
e. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk integraal opeisbaar zijn.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1. Uitdrukkelijk wordt door ons uitgesloten iedere aansprakelijkheid voor schade tengevolge van een handelen en/of nalaten van onze werknemers, dan wel natuurlijke personen of rechtspersonen waarvan wij ons bij de uitvoering van de behandeling en/of opdracht bedienen, tenzij dit handelen en/of nalaten als opzet of grove schuld van ons is aan te merken.
2. Ter afwering van eventuele aansprakelijkheid kunnen onze werknemers zich op het in artikel 12.1. gestelde beroepen.
3. De cliënt vrijwaart Diëtheek tegen alle aansprakelijkheid van derden op vergoeding van schade als bedoeld in 12.1.
4. Eveneens wordt uitgesloten iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het zoekraken van schriftelijke of elektronische documenten.
5. Wij zullen ons inspannen de behandeling en/of opdracht van de cliënt naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten.
6. Wij zijn jegens onze cliënt slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan de ons toe te rekenen tekortkoming, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaringen met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
7. De maximale aansprakelijkheid van ons is beperkt tot de hoogte van de betreffende (deel)opdracht.

Artikel 13 – Beëindiging
Wij zijn gerechtigd, met vermelding van redenen, iedere door ons aanvaarde behandeling en/of opdracht tussentijds te beëindigen, dan wel de uitvoering van de behandeling of opdracht op te schorten, zonder dat deze tussentijdse beëindiging of opschorting voor ons enige verplichting tot schadeloosstelling of schadevergoeding met zich meebrengt.
De cliënt is gerechtigd de behandeling en/of opdracht zonder opgaaf van redenen schriftelijk te annuleren en daardoor tussentijds te beëindigen. Indien de cliënt van dit recht gebruik maakt zal hij aan ons verschuldigd zijn een vergoeding van de tot dan toe verrichtte werkzaamheden.

Artikel 14 – Toepasselijk Recht
Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Indien Diëtheek een bedrag uit hoofde van geleverde diensten aan de cliënt te vorderen heeft, het welk de competentie van de Kantonrechter te boven gaat, zal de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd zijn.

Artikel 15 – Verrekening
Het is de cliënt c.q. opdrachtgever niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijk schriftelijke toestemming enig door hem aan ons verschuldigd bedrag te verrekenen met enig bedrag dat wij aan hem verschuldigd mochten zijn dan wel worden.

Artikel 16 – Geschillen
a. Op onze offertes, op de door ons gesloten overeenkomsten en op alle verbintenissen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitzondering van het Weens Koopverdrag.
b. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 100 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van onze plaats van feitelijke vestiging.

Artikel 17 – Verjaring
Vorderingen op Diëtheek verjaren na verloop van één jaar na het tot stand komen van een rechtsbetrekking.
Aldus gedeponeerd op januari 2019 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Woerden